REGULAMIN NEWSLETTERA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dziennik Ustaw z 3 marca 2020 roku, nr 344), Progline spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukietowej 5/U3, 02 – 650 Warszawa, NIP: 5842743709, REGON 362389902, KRS: 573229, (zwana dalej “Progline”) publikuje poniżej regulamin newslettera.

1. Usługa bezpłatnego newslettera (informacja handlowa otrzymywana drogą elektroniczną) świadczona jest przez Progline na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Progline informacji handlowej drogą elektroniczną. Celem skorzystania z usługi Subskrypcji, Subskrybent powinien posiadać sprzęt elektroniczny z dostępem do Internetu, dowolną przeglądarkę internetową oraz czynną i prawidłowo skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

3. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Progline ofert drogą elektroniczną, Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie na adres poczty elektronicznej podanej przy zapisie na newsletter, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o ofertach lub usługach Progline. Usługa Subskrypcji świadczona jest za zgodą Subskrybenta, nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Subskrybenta z usługi Subskrypcji lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Subskrypcji przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.

4. Oferta wysyłana drogą elektroniczną, oprócz ofert wskazanych w ust.3 zawierać będzie w szczególności: informację o nadawcy oraz jego adresy elektroniczne, wypełnione pole “temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z otrzymywania ofert drogą elektroniczną.

5. Ofertę drogą elektroniczną może otrzymywać każda osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną oraz podała prawidłowo swój adres poczty elektronicznej. Subskrybent poprzez wypełnienie formularza subskrypcji udostępnionego na stronie Progline, wyraża zgodę na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną. Po wypełnieniu formularza, osoba taka otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie od Progline. Usługa Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie po jej aktywacji.

6. Osoba, która przy zamawianiu Subskrypcji podała nieprawidłowe dane, tj. adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, może ponosić z tego tytułu odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Progline, w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią roszczeń wobec Progline związanych z użyciem przez Progline adresu poczty elektronicznej tej osoby w celu realizacji usługi Subskrypcji.

7. Przez wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną Subskrybent zawiera z Progline umowę o świadczenie usługi wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.

8. Jeżeli Subskrybent wyrazi zgodę na otrzymywanie od podmiotów powiązanych kapitałowo z Progline informacji handlowej drogą elektroniczną, do usług świadczonych drogą elektroniczną przez te podmioty, zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu.

9. Subskrybent w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera, bez podania przyczyny. Subskrypcję można anulować, klikając na link “Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Rezygnacja będzie traktowana jako wycofanie udzielonej zgody na świadczenie usługi Subskrypcji i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację. Nieprawidłowy adres poczty elektronicznej zostanie usunięty z bazy Użytkowników niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

11. Subskrybent subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Progline za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Użytkownika.

12. Progline nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację usługi subskrypcji spowodowaną: działaniem siły wyższej; awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Subskrybenta; jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z Internetem; awariami urządzeń dostawców Internetu Subskrybenta.

13. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: biuro@progline.pl Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w bazie Subskrybentów oraz treść reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie Subskrybentowi informacji zwrotnych wynosi 7 dni roboczych.

14. Progline zastrzega sobie do prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn natury technicznej, wprowadzenia nowych funkcjonalności i usług, ich modyfikacji lub zaprzestania udostępniania niektórych funkcjonalności lub usług. Wszelkie zmiany Regulaminu będą każdorazowo podawane do wiadomości Subskrybentów poprzez umieszczenie stosownej informacji wraz z wykazem zmian na stronie internetowej Progline, tj.: progline.pl z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem oraz przekazywane w treści newslettera. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach Regulaminu, poczytuje się, że Subskrybent zapoznał się z nimi i je zaakceptował. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Subskrybent powinien niezwłocznie zrezygnować z usługi Subskrypcji.
15. Progline zastrzega sobie prawo, do okresowego wyłączania usługi subskrypcji celem dokonania prac remontowych lub konserwatorskich, przy czym komunikat o czasowym braku dostępu do usługi subskrypcji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Progline, tj. progline.pl z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

16. Progline zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Subskrypcji z ważnych powodów, po uprzednim powiadomieniu Subskrybenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

17. Administratorem danych osobowych Subskrybentów jest Progline sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie. Z Progline można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Bukietowej 5/U3, 02 – 650 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@progline.pl Administrator będzie przetwarzał dane w celach wskazanych w ust. 3 i ust. 4, które dotyczą realizacji usługi newslettera, rozpatrywania reklamacji złożonych przez Użytkowników oraz ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi subskrypcji newslettera świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z rozpatrzeniem złożonej reklamacji w związku z realizacją usługi subskrypcji newslettera lub dochodzeniem/obroną roszczeń administratora względem Subskrybentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi pocztowe oraz podmioty zapewniające usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji, podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług w związku z wykorzystywanymi systemami informatycznymi. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4 powyżej, tj. do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera, bądź do zakończenia przez Administratora realizacji usługi subskrypcji newslettera, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczoną usługą. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania usługi subskrypcji newslettera i rozpatrzenia reklamacji. Osoba nie jest zobowiązana do podania danych, jednak uniemożliwi to zrealizowanie ww. usługi i rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

18. Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 sierpnia 2023 roku. Regulamin jest dostępny w każdym czasie pod następującym adresem strony internetowej Progline: link do regulaminu.

19. Progline zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Subskrybenta, który naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Subskrybentów.

20. Treść zawarta w newsletterach podlega ochronie prawnej, w szczególności ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe dla Progline polskie sądy powszechne.

Dołącz do listy Jak tylko produkt powróci na stan poinformujemy Cię w wiadomości e-mail. Wybierając opcję “ Powiadom mnie o dostępności” akceptujesz REGULAMIN I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI oraz upoważniasz nas do przetwarzania Twoich danych w celu informowania Cię o naszych produktach.
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy