REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “PROGLINE”

 1. Przedmiot regulaminu

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego „Progline” dostępnego pod adresem: https://progline.pl.

1.2. Dokonując zakupów w sklepie internetowym „PROGLINE®”, w toku składania zamówienia, KUPUJĄCY potwierdzają znajomość niniejszego regulaminu oraz akceptację zawartych w nim regulacji.

 1. Definicje

2.1. SPRZEDAWCĄ jest przedsiębiorstwo “ PROGLINE®” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukietowej nr 5 lok. U3, 02 – 650 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 573229; NIP: 5842743709, REGON: 36238990200000, tel. (0048) 22 127 97 97; adres e-mail: biuro@progline.pl

2.2. SKLEPEM jest witryna internetowa umieszczona na stronie dostępnej pod adresem progline.pl, umożliwiająca między innymi dokonywanie zakupów nożyczek, brzytew i innych narzędzi fryzjerskich, narzędzi kosmetycznych, narzędzi podologicznych, narzędzi weterynaryjnych, narzędzi stomatologicznych, akcesorium kosmetycznych oraz artykułów kosmetycznych do włosów oraz pielęgnacji i ozdabiania paznokci oferowanych przez „PROGLINE®”, przez 24 godziny na dobę, w okresie całego roku kalendarzowego.

2.3. KUPUJĄCYM jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na produkty oferowane przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.

2.4. KONSUMENTEM jest KUPUJĄCY będący osobą fizyczną dokonująca ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową KUPUJĄCEGO.

2.5. KATALOGIEM jest zestawienie ofert na wybrane towary dystrybuowane przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.

 1. Ogólne zasady sprzedaży 

3.1. Przed złożeniem zamówienia, KUPUJĄCY może się zapoznać z właściwościami i cechami produktami oferowanymi przez KUPUJĄCEGO w lokalu handlowym SPRZEDAWCY, w godzinach pracy, a w przypadku, gdy z treści ofert prezentowanych w SKLEPIE wynika, że SPRZEDAWCA dysponuje nieodpłatnymi produktami okazowymi (próbkami), KUPUJĄCY może w komentarzu do zamówienia zgłosić prośbę o przesłanie bezpłatnych produktów okazowych.

3.2. KUPUJĄCY składa zamówienie poprzez: a) wybór jednego lub kilku produktów znajdujących się w SKLEPIE; b) prawidłowe wypełnienie formularza lub druku zamówienia, którego wzór został zamieszczony w SKLEPIE; c) wysłanie FORMULARZA zamówienia.

3.3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację KUPUJĄCEGO, w tym w szczególności imię i nazwisko (nazwa) kupującego, adres wysyłkowy, nr telefonu kontaktowego lub adres internetowy oraz dane niezbędne do wystawienia dokumentów księgowych i prawidłowego rozliczenia sprzedaży. SPRZEDAWCA nie będzie ponosił odpowiedzialności za nierzetelność albo nieprawidłowość danych podanych w zamówieniu przez KUPUJĄCEGO, a także za skutki uznania korespondencji adresowanej do KUPUJĄCEGO przez serwer na którym utrzymywana jest skrzynka e-mail KUPUJĄCEGO lub przez program służący do obsługi poczty elektronicznej za spam, niechcianą pocztę albo reklamę.

3.4. KUPUJĄCY powinien dokonać zapłaty za Towar nie później niż w terminie 5 dni. Po upływie tych terminów umowa zostanie uznana za niebyłą, a zamówienie uznane za anulowane. SPRZEDAWCA podejmie wszelkie możliwe działania by wysłać zamówienie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawidłowego zamówienia, to znaczy zamówienia określającego wszelkie informacje niezbędne do jego realizacji i otrzymania zapłaty.

3.5. SPRZEDAWCA przyjmuje, rozpatruje, przygotowuje i realizuje zamówienia w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Do wskazanych w punkcie 3.4. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym SPRZEDAWCA przekazał KUPUJĄCEMU potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3.6. Z przyczyn niezależnych od SPRZEDAWCY termin realizacji zamówień określony w punkcie 3.4. może ulec przedłużeniu. SPRZEDAWCA zobowiązany jest poinformować KUPUJĄCEGO o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.

3.7. Obecność towaru w ofercie nie zawsze oznacza, że jest on dostępny w sprzedaży. Mimo dołożenia wszelkich starań może się zdarzyć, że zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu niedostępności towaru na magazynie SPPRZEDAWCY, dystrybutora lub producenta. Zamawiający zostanie o tym fakcie powiadomiony. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie z uwagi na brak zamówionych produktów lub zamówionej ilości produktów w magazynie, SPRZEDAWCA telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej albo faksem powiadomi niezwłocznie KUPUJĄCEGO o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. KUPUJĄCY w takiej sytuacji jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.

3.8. W przypadku trwałej niemożności realizacji zamówienia, SPRZEDAWCA spełni na żądanie KUPUJĄCEGO świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem KUPUJĄCEGO, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy. W takim wypadku, KUPUJĄCY, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt SPRZEDAWCY.

3.9. SPRZEDAWCA oświadcza, że obowiązującą KUPUJĄCEGO ceną sprzedaży poszczególnych produktów jest cena podana w SKLEPIE w dniu złożenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

3.10. SPRZEDAWCA dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów, a także opis ich właściwości były zgodne z rzeczywistością. SPRZEDAWCA może dokonać zmian treści oferty do czasu zawarcia umowy.

3.11. KUPUJĄCY powinien we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych ze SPRZEDAWCĄ umowach.

 1. Zasady dostarczania zamówień

4.1. SPRZEDAWCA dostarcza zamówione produkty w sposób wybrany przez KUPUJĄCEGO w formularzu zamówienia.

4.2. KUPUJĄCY zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczenia zamówionych produktów, stosownie do wybranej formy dostawy towarów.

4.3. W przypadku, gdy KUPUJĄCY ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, SPRZEDAWCA po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować KUPUJĄCEGO o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych produktów, a koszt dostarczenia zamówień zagranicznych ustalany jest indywidualnie.

4.4. W przypadku gdy wartość zamówienia przekroczy kwotę 190 zł, koszt dostarczenia zamówionych produktów KUPUJĄCEMU na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pokrywa SPRZEDAWCA.

4.5. Odbierając przesyłkę, KUPUJĄCY powinien sprawdzić w obecności pracownika poczty lub kuriera czy paczka nie posiada zewnętrznych uszkodzeń i zniekształceń, a także zwrócić uwagę czy opakowanie lub taśmy pozostały nie naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub też naruszenia taśmy, KUPUJĄCY powinien odmówić przyjęcia przesyłki oraz spisać protokół szkody, a następnie skontaktować się jak najszybciej ze SPRZEDAWCĄ.

4.6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na KUPUJĄCEGO z chwilą jej wydania KUPUJĄCEMU. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, jeżeli SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez KUPUJĄCEGO.

 1. Sposoby płatności ceny za produkty oraz opłat za dostarczenie zamówienia 

5.1. KUPUJĄCY uiszcza opłatę za dostarczenie zamówionych produktów oraz cenę za dostarczone produkty przy wydaniu przesyłki albo w innej formie wybranej przez KUPUJĄCEGO przy składaniu zamówienia. SPRZEDAWCA może zastrzec, że dostawa towaru nastąpi pod warunkiem uprzedniej zapłaty należności za towar.

5.2. KUPUJĄCY może otrzymać fakturę VAT lub paragon. KUPUJĄCY który chce otrzymać fakturę VAT przy składaniu zamówienia musi zgłosić potrzebę otrzymania faktury VAT i podać prawidłowy numer NIP (numer identyfikacji podatkowej). SPRZEDAWCA w takim wypadku wystawi fakturę VAT na dane wskazane przez KUPUJĄCEGO, dokumentującą sprzedaż wraz z przesyłką zawierającą zamówione towary lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w zamówieniu. SPRZEDAWCA nie będzie ponosił odpowiedzialności za podanie przez KUPUJĄCEGO nieprawidłowych danych, błędnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) albo skutki niezgłoszenia przez KUPUJĄCEGO potrzeby otrzymania faktury VAT.

5.3. KUPUJĄCY, gdy posiada status stałego klienta, może uiszczać cenę za dostarczone produkty oraz koszty przesyłki w terminie wskazanym w fakturze VAT, dołączonej do zamówienia, na rachunek bankowy SPRZEDAWCY.

 1. Prawo KONSUMENTA do odstąpienia od umowy i zasady zwrotu towarów 

6.1. KUPUJĄCEMU, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesienia do sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

6.3.1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie rzeczy;

6.3.2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

6.3.3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

6.3.4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

6.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KONSUMENT mus poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) z wykorzystaniem poniższych danych:

PROGLINE spółka z o.o. w Warszawie

Ul. Bukietowa nr 5 lok. U3

02 – 650 Warszawa

adres e-mail: biuro@progline.pl

6.5. KONSUMENT może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy 

6.6. KONSUMENT może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej SPRZEDAWCY [progline.pl/kontakt/]. Jeżeli KONSUMENT skorzysta z tej możliwości, SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6.7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby KONSUMENT wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.8. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA zwraca wszystkie otrzymane od KONSUMENTA płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KONSUMENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji KONSUMENTA o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności SPRZEDAWCA dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez KONSUMENTA użyte w pierwotnej transakcji, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku KONSUMENCI nie poniosą żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.9. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.10. KONSUMENT winien odesłać lub przekazać SPRZEDAWCY towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował SPRZEDAWCĘ o odstąpieniu od umowy na adres:

PROGLINE spółka z o.o. w Warszawie

Ul. Bukietowa nr 5 lok. U3

02 – 650 Warszawa

6.11.Termin jest zachowany, jeżeli KONSUMENT odeśle towary przed upływem terminu 14 dni od dnia ich doręczenia.

6.12. KUPUJĄCY ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku jej odesłania (np. koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki),

6.13. KONSUMENT odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.14. Od decyzji w przedmiocie rozpoznania oświadczenia od odstąpieniu od umowy KONSUMENTOWI przysługuje prawo złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 oraz do właściwego centrum należącego do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.

 

 1. Prawo KUPUJĄCYCH nieposiadających statusu KONSUMENTA do odstąpienia od umowy i zasady zwrotu towarów

7.1. W przypadku pozostałych KUPUJĄCYCH nie posiadających statusu KONSUMENTA, obowiązują zasady i terminy odstąpienia od umowy uregulowane przepisami Kodeksu cywilnego.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesienia do sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.3. KUPUJĄCY, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do zwrotu SPRZEDAWCY kosztów przesłania zamówionych produktów oraz pokrycia kosztów doręczenia zwróconych produktów na adres SPRZEDAWCY.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY powinien dokonać zwrotu faktury VAT dokumentującej sprzedaż oraz dołączyć do niej pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

7.5. KUPUJĄCY, w przypadku odstąpienia od umowy, powinien dokonać zwrotu zakupionych towarów w oryginalnych opakowaniach. Zwracane towary nie powinny nosić żadnych śladów użytkowania, winny znajdować się w stanie nienaruszonym.

7.6. Zwrot uiszczonej przez KUPUJĄCEGO ceny, nastąpi w sposób określony przez KUPUJĄCEGO, nie później niż w terminie 14 dni od dnia nadejścia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT dokumentującą zakup. Zwrotowi na rzecz KUPUJĄCEGO nie podlegają opłaty za dostarczenie zamówionych produktów.

 1. Zasady składania reklamacji przez KONSUMENTÓW

8.1. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny względem KONSUMENTA, jeżeli rzecz sprzedana jest niezgodna z umową (ma wadę fizyczną lub prawną). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu SPRZEDAWCA zapewnił KONSUMENTA, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym KONSUMENT poinformował SPRZEDAWCĘ przy zawarciu umowy, a SPRZEDAWCA nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została KUPUJĄCEMU wydana w stanie niezupełnym.

8.2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na KONSUMENTA lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8.3. KONSUMENT składa reklamacje w terminie określonym w przepisach: a) pisemnie, na adres siedziby SPRZEDAWCY; b) na adres e-mail: biuro@progline.pl

8.4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wady produktów oraz zakres działań, których wykonania KONSUMENT oczekuje od SPRZEDAWCY.

8.5. SPRZEDAWCA rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) i podejmie działania zmierzające do rozpoznania reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KONSUMENTA.

8.6. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczony produktów KONSUMENT zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY.

8.7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8.8. KONSUMENT może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad.

8.9. KONSUMENT może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. SPRZEDAWCA może dokonać wymiany, gdy KONSUMENT żąda naprawy, lub SPRZEDAWCA może dokonać naprawy, gdy KONSUMENT żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla SPRZEDAWCY. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla SPRZEDAWCY, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla KONSUMENTA powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

8.10. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA.

8.11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu KONSUMENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.12. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy na podstawie rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.

 

9. Zasady składania reklamacji przez KUPUJĄCYCH nie posiadających statusu KONSUMENTA

9.1. SPRZEDAWCA nie jest odpowiedzialny względem KUPUJĄCEGO, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną; odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona stosownie do treści art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu SPRZEDAWCA zapewnił KUPUJĄCEGO, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym KUPUJĄCY poinformował SPRZEDAWCĘ przy zawarciu umowy, a SPRZEDAWCA nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została wydana KUPUJĄCEMU w stanie niezupełnym, a wady te istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na KUPUJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, SPRZEDAWCA może rozpatrzyć i uwzględnić roszczenie zgłoszone przez podmiot nie posiadający statusu KONSUMENTA, ale nie ma obowiązku rozpoznania i uznania roszczeń z tytułu rękojmi.

9.2. KUPUJĄCY w celu złożenia reklamacji powinien niezwłocznie pisemnie poinformować SPRZEDAWCĘ, na adres siedziby SPRZEDAWCY lub na adres e-mail: biuro@progline.pl

9.3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wady produktów oraz zakres działań, których wykonania KUPUJĄCY oczekuje od SPRZEDAWCY.

9.4. SPRZEDAWCA rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) i podejmie działania zmierzające do rozpoznania reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KUPUJĄCEGO.

9.5. W razie rozpatrzenia i uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczony produktów, KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY. Zwrot wadliwego produktu jest warunkiem realizacji zobowiązań SPRZEDAWCY będących konsekwencją uznania reklamacji.

9.6. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy na podstawie rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.

9.7. Niezależnie od postanowień punktu 9.1., KUPUJĄCY traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie SPRZEDAWCY o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił SPRZEDAWCY niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

 1. Gwarancja i usługi posprzedażowe

SPRZEDAWCA nie udziela gwarancji i nie świadczy usług posprzedażowych pozostających w bezpośrednim związku z zawartą umową sprzedaży. Usługi wskazane w treści strony internetowej są realizowane na podstawie odrębnych zamówień składanych na zasadach określonych na stronie progline.pl

 

 1. Postanowienie końcowe

11.1. W przypadku, gdy KUPUJĄCY posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, nr 827). W pozostałym zakresie do umów zawieranych za pośrednictwem SKLEPU zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i prawa unijnego.

11.2. Dane osobowe KUPUJĄCYCH są przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem SKLEPU, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez SPRZEDAWCĘ samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, a w szczególności takich jak: sprzedaż nożyczek, brzytew i akcesorium kosmetycznych oraz kosmetyków, przesyłania informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach i akcjach promocyjnych.

11.3. SPRZEDAWCA zapewnia KUPUJĄCYM wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych. Dane osobowe KUPUJĄCYCH mogą zostać przekazane uprawnionym organom, działającym na podstawie i w ramach uprawnień przyznanych przepisami powszechnie obowiązującymi.

11.4. Produkty zawarte w KATALOGU oznaczone są znakami towarowymi zastrzeżonymi. SPRZEDAWCA oświadcza, iż posiada prawo posługiwania się znakami towarowymi w celu reklamy, promocji i dystrybucji produktów bez uszczerbku dla praw wyłącznych do znaków towarowych przysługujących innym podmiotom. KUPUJĄCY zobowiązuje się do poszanowania praw do znaków towarowych przysługujących SPRZEDAWCY oraz innym podmiotom, który produkty znajdują się w KATALOGU.

11.5. KUPUJĄCY może zapoznać się z Kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w siedzibie SPRZEDAWCY.

11.6. Spory wynikające z reklamacji składanych przez KONSUMENTÓW i dochodzenie przez KONSUMENTÓW roszczeń obok trybu postępowania sądowego możliwe jest na drodze negocjacji, arbitrażu albo mediacji, prowadzonych przez podmioty posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i spełniające wymogi określone w stosownych przepisach. KONSUMENT może dokonać wyboru podmiotu, który będzie rozpatrywał spory ze SPRZEDAWCĄ i poinformować o swoim wyborze SPRZEDAWCĘ. W przypadku akceptacji przez SPRZEDAWCĘ propozycji KONSUMENTA, spory będą rozstrzygane na drodze negocjacji, arbitrażu albo mediacji. KONSUMENT ma prawo złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 oraz do właściwego centrum należącego do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.

11.7. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie progline.pl

 

 1. Wejście w życie regulaminu 

12.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku i ma zastosowanie do umów zawartych w okresie jego obowiązywania.

12.2.  SPRZEDAWCA jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku gdy doszło do zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; doszło do nałożenia na SPRZEDAWCĘ obowiązków przez organy państwa; w związku z dążeniem do usprawnienia działania i obsługi KUPUJĄCYCH; w związku z dążeniem do poprawy ochrony interesów KUPUJĄCYCH; w związku z dążeniem do zapobiegania nadużyciom i ze względów bezpieczeństwa; w związku ze zmianą asortymentu oferowanych towarów lub usług.

12.3. Zmiana stanie się skuteczna w terminie wskazanym przez SPRZEDAWCĘ, nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia KUPUJĄCYCH o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy na skutek zmiany przepisów prawa będzie wynikała konieczność zmiany w sposób uniemożliwiający zachowanie wskazanego terminu, zmiany mogą zostać wprowadzone bez zachowania 15-dniowego terminu powiadomienia.

12.4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że właściwe przepisy prawa przewidują inny skutek.

 

 

Dołącz do listy Jak tylko produkt powróci na stan poinformujemy Cię w wiadomości e-mail. Wybierając opcję “ Powiadom mnie o dostępności” akceptujesz REGULAMIN I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI oraz upoważniasz nas do przetwarzania Twoich danych w celu informowania Cię o naszych produktach.
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy