POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

W naszym sklepie internetowym dbamy prywatność każdego klienta. Przygotowaliśmy skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Zakładając konto użytkownika w sklepie, składając zamówienie, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa.

Jeżeli powyższe informacje nie są wystarczające, poniżej można zapoznać się ze szczegółami.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest PROGLINE Sp. z o.o., ul. Bukietowa 5 lok U3, 02-650 Warszawa, REGON 36238990200000, NIP 5842743709.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Klientowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w GDPR. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Należy podkreślić, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Klientowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych.

 

Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Klientowi zawsze, czyli możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego danego państwa.

Klient może też zawsze zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia mu informacji o tym, jakie dane na jego temat posiada oraz w jakich celach je przetwarza. Wystarczy wysłanie wiadomości na adres biuro@progline.pl . Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Klienta informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail można wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych Administratorowi danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Poczta Polska S.A. z ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – w celu realizacji wysyłki zamówienia.
 2. DPD Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15 – w celu realizacji wysyłki zamówienia.
 3. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-522) przy ul. Wielickiej 28 – w celu realizacji wysyłki zamówienia.
 4. Atthost Sp. z o.o., Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 1, wej. nr 2, 09-407 Płock – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Wszystkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika. Zakładając konto Użytkownika w sklepie, Klient musi podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu Użytkownika można podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Można posiadać konto, nie podając tych dalej idących danych. W takiej sytuacji, składając zamówienie będzie konieczne wprowadzenie tych danych ręcznie.

Dane wprowadzone przez Klienta w ramach konta Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, która zawierana jest na podstawie regulaminu sklepu.

Dane zgromadzone w koncie Użytkownika przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze.

Dane Użytkownika będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będzie on posiadać konto w serwisie. Po usunięciu konta, dane te zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W każdej chwili Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta można w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili można podjąć również decyzję o usunięciu konta.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Klientowi również prawo do przenoszenia danych.

Zamówienia. Składając zamówienie, Klient musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane Sklepowi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze.

Jeżeli Klient posiada konto użytkownika w sklepie i zamówienie zostało złożone za pośrednictwem sklepu, to zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta.

Każde zamówienie dokumentowane jest paragonem lub fakturą.

Zamówienia są również rejestrowane w wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Należy również nadmienić, że Sklep ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi Klienta przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez Sklep danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy Sklepu.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Klientowi również prawo do przenoszenia danych.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Kiedy Klient składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazuje do Sklepu dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy.

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy Klient nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Klient może jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez Sklep jego danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia jego danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy. Klient, kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może również zawrzeć również inne dane osobowe.

Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Klientem, a podstawą przetwarzania jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu ze Sklepem. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jest możliwe jednoznaczne określenie, kiedy zostanie usunięta. Klient ma prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził ze Sklepem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Sklepu, jak np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Klienta.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Sklep, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystujemy pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niego.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sklepu.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Więcej szczegółów można znaleźć poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Użytkownikowi informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu ma on możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu sklepu. Ponadto, zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu przeglądarki Użytkownika albo w ogóle usunąć pliki cookies. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu, w szczególności w celu prawidłowego funkcjonowania procesu zamówienia, koszyka, konta użytkownika. Cookies wykorzystywane są również dla bezpieczeństwa sklepu, przy użyciu narzędzia WordFence.

Cookies podmiotów trzecich. Sklep, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Sklep wykorzystuje pliki cookies do śledzenia statystyk serwisu, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. W tym zakresie wykorzystywany jest Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.

Marketing. Sklep korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do użytkowników reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować o wyrażeniu zgody na korzystanie z Pixela Facebooka.

Logi serwera

Korzystanie ze sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu ich identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dołącz do listy Jak tylko produkt powróci na stan poinformujemy Cię w wiadomości e-mail. Wybierając opcję “ Powiadom mnie o dostępności” akceptujesz REGULAMIN I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI oraz upoważniasz nas do przetwarzania Twoich danych w celu informowania Cię o naszych produktach.
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy